මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

වාහනයක් විකිණීමේදී බොහෝ විකුණුම් කරුවන් එම දැන්වීම පලකරනු ලබන්නේ කිසිදු සොයා බැලීමක් නොකරයි. ඔබේ වාහනය කොපමන හොඳ තත්වයේ තිබුනද එහි දැන්වීම ඉතා හොඳින් සකස් කලේ නැත්නම් එය ගැනුම් කරුවන් අතරට යෑම අවම වීමට ඉඩ ඇත. සමහර පුද්ගලයන් විකිණීමට ඉතා දක්ෂ අය වෙති. ඔබට වාහන විකිණීමට පළපුරුද්දක් නොමැතිනම් මෙම වාර්තාව කියවා ඒ ගැන ටිකක් දැනුවත් වන්න. නිල්මානෙල් එකේ … Continue reading මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට උපදෙස්

ඔබට ඔබේ වාහනය විකුණාගැනීමට අවශ්‍ය නමුත් ඔබ එය කාර් සේල් එකකට රැගෙන යාමට හෝ අතරමැදියන් යොදා ගනිමින් විකිණීමට අකමැතිනම් ඔබට ඇති හොඳම විකල්පය වන්නේ නිල්මානෙල් වෙබ්සයිට් එකයි. එසේම ඔබට පාවිච්චි කරන ලද හෝ අලුත්ම අලුත් වාහනයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහාද ඔබට නිල්මානෙල් භාවිතා කර ඉතා ඉක්මනින් ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන වාහනයක් සොයා ගත හැක. මෙම කුඩා වාර්තාවෙන් … Continue reading මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට උපදෙස්

PUBLIC RELATIONS DEFINED

Public relations is basically an art or a science of making strong relationships between an organization and its interest groups. Public relations help organizations to create strong relationships with customers. In this essay I will seek to critically examine a number of definitions to explain what is public relations and its strengths and weaknesses, how … Continue reading PUBLIC RELATIONS DEFINED

What is the difference between traditional and contemporary leadership?

LEADERSHIP by me The importance of understanding the models and techniques of leaderships are increasing due to the increase of complexity, diversity and rapid changes in today’s organizations. Winston & Patterson (2006) presented a integrated definition for leadership as “A leader is one or more people who selects, equips, trains, and influences one or more … Continue reading What is the difference between traditional and contemporary leadership?

What can we do about “Audit Expectation gap”? Discussion on how to minimize the Audit Expectation gap by critically analyzing HIH and One.tel collapses.

AUDIT EXPECTATION GAP by me The collapses of corporate giants such as Enron, HIH or One.Tel, even though after they were having a favourable audit opinion on their financial reports indicate that there is incompleteness in the process of Auditing. The purpose of this research essay is to discuss ‘audit expectation gap’ and explain the … Continue reading What can we do about “Audit Expectation gap”? Discussion on how to minimize the Audit Expectation gap by critically analyzing HIH and One.tel collapses.

Comparison of the characteristics of consumer’s buying behavior of BMW and KIA

MARKETING by me. According to the current environment the marketing world has become more complex and highly developed due to the increasing number of competitors and alternative products for an organization (Levine & Benjamin, 2010). Due to this complexity every organization spends more and more money on advertising and promotions of their product/s. As a … Continue reading Comparison of the characteristics of consumer’s buying behavior of BMW and KIA

IELTS – International English Language Testing System

EXAM HELP  Things that I referred to get more than 7 marks for each components in IELTS test.  Go to youtube instead of watching this video in here. Then you can see lots of other useful videos which may be very helpful for you. Sample questions and answers for writing and speaking components of the test. http://www.goodluckielts.com/Continue reading IELTS – International English Language Testing System