මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

වාහනයක් විකිණීමේදී බොහෝ විකුණුම් කරුවන් එම දැන්වීම පලකරනු ලබන්නේ කිසිදු සොයා බැලීමක් නොකරයි. ඔබේ වාහනය කොපමන හොඳ තත්වයේ තිබුනද එහි දැන්වීම ඉතා හොඳින් සකස් කලේ නැත්නම් එය ගැනුම් කරුවන් අතරට යෑම අවම වීමට ඉඩ ඇත. සමහර පුද්ගලයන් විකිණීමට ඉතා දක්ෂ අය වෙති. ඔබට වාහන විකිණීමට පළපුරුද්දක් නොමැතිනම් මෙම වාර්තාව කියවා ඒ ගැන ටිකක් දැනුවත් වන්න. නිල්මානෙල් එකේ … Continue reading මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

Advertisements